Actievoorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Audiohuis Amsterdam B.V. (hierna: “Audiohuis”) te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andere acties (hierna: “de Actie”), tenzij uitdrukkelijk andere algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 
  b) Indien op een Actie, naast deze Algemene Actievoorwaarden, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt dat vermeld, bijvoorbeeld op de betreffende actiepagina. Deze Algemene Actievoorwaarden en de eventuele aanvullende actievoorwaarden worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Actievoorwaarden”.
  c) Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden, geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.
  d) De deelnemer verklaart zich door deelname akkoord met de Actievoorwaarden. Deze Algemene Actievoorwaarden zijn in te zien en te downloaden via https://nostalgie.nl/actievoorwaarden.
 2. Aanbieder
  De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door:
  Audiohuis Amsterdam B.V.
  Nes 76 1012 KE Amsterdam
 3. Promotie
  Indien de Actie kwalificeert als een promotioneel kansspel dan wordt bij de Actie, bijvoorbeeld op de actiepagina, aangegeven ter promotie van welk product, dienst of bedrijf de Actie wordt georganiseerd.  
 4. Kortingsbonnen
  Acties die bestaan uit kortingsbonnen gelden niet in combinatie met andere acties of kortingsbonnen, er kan maar één kortingsbon worden ingeleverd per aankoop van het artikel waarvoor de kortingsbon geldt (kortingsbonnen zijn niet stapelbaar) en kortingsbonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 5. Deelname
  a) Bij de Actie wordt duidelijk vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen.
  b) De deelnemer dient:
       (i) 18 jaar of ouder te zijn, tenzij in de Actievoorwaarden anders wordt vermeld;
       (ii) een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben; en
       (iii) de gevraagde (contact-)gegevens en informatie volledig en correct op te geven.
  c) Indien de Actievoorwaarden deelname voor deelnemers jonger dan 18 jaar toestaan, dan dienen zij aantoonbaar toestemming van een ouder of verzorger te hebben. Audiohuis is gerechtigd het bestaan van deze toestemming te controleren.
  d) Uitgesloten van deelname zijn de medewerkers van Audiohuis en van derden, voor zover zij direct bij (het organiseren van) de Actie betrokken zijn.
  e) Uitgesloten van deelname zijn eveneens deelnemers die in de drie maanden voorafgaand aan de Actie een prijs hebben gewonnen. In het geval de gewonnen prijs een hoofdprijs betrof bedraagt deze uitsluitingsperiode zes maanden.
  f) Audiohuis behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten van deelname, te diskwalificeren en/of te weigeren, wanneer deze handelt in strijd met het bepaalde in de Actievoorwaarden, de (uitkomst van de) Actie probeert te manipuleren of desnoods zonder opgave van redenen.
  g) Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de (werking van de) noodzakelijke (telefoon)verbinding om deel te nemen aan de Actie. Indien de verbinding wegvalt tijdens deelname, kan het recht op een prijs komen te vervallen. 
 6. Communicatiekosten
  a) Indien aan deelname aan een Actie communicatiekosten verbonden zijn (anders dan kosten in verband met van het verzenden van een e-mail of elektronisch deelnameformulier) dan zullen deze kosten duidelijk bij de Actie worden vermeld.
  b) De communicatiekosten voor promotionele kansspelen bedragen maximaal € 0,45 per deelname. Als de deelnemer meerdere malen deelneemt, worden deze kosten per deelname in rekening gebracht.
 7. Bepaling en bekendmaking van de winnaars
  a) Tenzij anders vermeld, worden de winnaars van de Actie op onpartijdige en aselecte wijze aangewezen, bijvoorbeeld door een computerprogramma, een deurwaarder of notaris. 
  b) Bij de Actie wordt aangegeven hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.
  c) Audiohuis neemt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie maanden nadat de uitslag bekend is geworden via de opgegeven contactgegevens contact op met de winnende deelnemer(s). Indien een winnaar niet kan worden bereikt, zal Audiohuis een volgende winnaar aanwijzen op dezelfde wijze als waarop de oorspronkelijke winnaar werd aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de prijs, dan wel op enige vergoeding of compensatie. 
  d) Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
 8. Prijzen
  a) Bij de Actie wordt vermeld hoeveel en welke prijzen kunnen worden gewonnen.
  b) Indien een prijs onverhoopt niet beschikbaar is, zal de winnaar een vervangende prijs ontvangen. De winnaar kan dan geen aanspraak maken op de oorspronkelijke prijs, dan wel op enige vergoeding of andere compensatie.
  c) De eventueel over een gewonnen prijs verschuldigde kansspelbelasting komt, tenzij anders vermeld, voor rekening van Audiohuis. In afwijking van het voorgaande komt bij geldprijzen, tenzij anders vermeld, de kansspelbelasting voor rekening van de winnaar. Audiohuis zal in dat geval de af te dragen kansspelbelasting op de (bruto) geldprijs inhouden en voldoen aan de Belastingdienst.
  d) Binnen enkele weken na de bekendmaking van de uitslag worden de prijzen aan de winnaars verzonden of persoonlijk overhandigd. De winnaar dient zich op verzoek van Audiohuis te kunnen identificeren.
  e) Een gewonnen prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders.
  f) Indien de gewonnen prijs een reis betreft dient de winnaar voor eigen rekening te zorgen voor een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum). Tevens komen een eventuele reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de winnaar, tenzij anders vermeld.
  g) Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor een concert, festival, film, sportwedstrijd of ander evenement kan, indien het betreffende evenement onverhoopt geen doorgang vindt, de winnaar in afwijking van het bepaalde onder b), . aanspraak maken op toegangskaarten voor een ander door Audiohuis te selecteren evenement. In het geval er onverhoopt geen vervangend evenement beschikbaar is kan de winnaar geen aanspraak maken op enige vergoeding of andere compensatie. 
 9. De Prestatie
  a) De deelnemer verklaart en garandeert dat hij alle intellectuele eigendomsrechten (zoals het auteursrecht) bezit ten aanzien van hetgeen hij in verband met de Actie aan Audiohuis ter beschikking stelt (hierna: “de Prestatie”) en dat zijn Prestatie niet onrechtmatig, noch in strijd met de wet of enig (intellectueel eigendoms-)recht van derden is. De deelnemer vrijwaart Audiohuis ten aanzien van aanspraken van derden ter zake.
  b) Audiohuis is gerechtigd om Prestaties ten aanzien waarvan zij goede gronden heeft om aan te nemen dat deze niet voldoen aan het onder a) bepaalde en/of die in haar optiek kwetsend, beledigend of anderszins in strijd zijn met de algemeen geaccepteerde fatsoensregels en de goede smaak, te weigeren,. verwijderen en/of te vernietigen. 
  c) De deelnemer verstrekt Audiohuis onvoorwaardelijk een niet-exclusief, eeuwigdurend, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de Prestatie. Dit gebruiksrecht houdt onder meer in dat Audiohuis de Prestatie in al dan niet gewijzigde vorm mag exploiteren in de breedste zin van het woord, openbaar mag maken en/of mag overdragen aan derden. De deelnemer doet jegens Audiohuis afstand Audiohuis van alle persoonlijkheidsrechten op de Prestatie, voor zover dat wettelijk gezien mogelijk is.
 10. Medewerking
  a) De deelnemer zal op verzoek van Audiohuis zijn medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de Actie zoals foto- of filmopnamen en/of interviews. Audiohuis is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer deze foto- of filmopnamen en/of interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en voor welke doeleinden dan ook.
  b) De deelnemer geeft bij voorbaat toestemming voor het gebruik van zijn Prestatie, naam en/of portret in verband met het bepaalde in dit artikel. 
 11. Privacy
  Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, worden verwerkt conform de privacy verklaring van Audiohuis. Deze verklaring is te vinden op https://nostalgie.nl/privacy.
 12. Klachten
  a) Klachten over de Actie kunnen worden ingediend via info@audiohuis.com.
  b) Bij het indienen van een klacht dient duidelijk te worden vermeld:
       (i) om welke Actie het gaat;
       (ii) via welk medium de Actie bekend is gemaakt;
       (iii) de inhoud van de klacht.
  c) Audiohuis reageert binnen 30 dagen op een correct ingediende klacht. 
 13. Slotbepalingen
  a) Audiohuis is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van de Actie waaronder, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de Actie, diskwalificatie, gebreken aan de prijs, de inontvangstneming van de prijs door een niet-bevoegde persoon en/of het niet gebruik kunnen maken van een prijs.
  b) Audiohuis behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen de Actie op elk moment te wijzigen, te beëindigen, te verlengen. en/of prijzen of de algemene of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen. 
  c) Voor zover de Actie kwalificeert als een promotioneel kansspel handelt Audiohuis bij het aanbieden van de Actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 
  d) Op de Actie en de Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
  e) In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Audiohuis.